Original Article


Negative regulation of HBG1/2 expression through S6K by long noncoding RNA NR_120526

Wenguang Jia, Xiaojing Wu, Zhaohui Chen, Weixiong Lin, Yunyan He

Download Citation