Original Article


Genetic background and clinical characteristics of infantile hyperammonemia

Mengyao Li, Xiang Chen, Huiyao Chen, Liyuan Hu, Yun Cao, Guoqiang Cheng, Laishuan Wang, Bingbing Wu, Wei Lu, Lin Yang, Wenhao Zhou

Download Citation