Vol 13, No 3 (March 27, 2024): Translational Pediatrics

Original Article

Impact of the COVID-19 pandemic on the demographic and disease burden of pediatric malignant solid tumors in China: a single-center, cross-sectional study
Chiyi Jiang, Yeran Yang, Wenfa Yang, Xiaoli Ma, Ping Chu, Chao Duan, Xinyu Wang, Binglin Jian, Wen Zhao, Sidou He, Xisi Wang, Shihan Zhang, Qian Zhao, Peiyi Yang, Cheng Huang, Geng Ma, Yan Su, Yongli Guo
Analysis of clinical features of heart failure in children with cardiomyopathy and improved ejection fraction
Yifei Yang, Xiaoxue Li, Yan Gu, Zhenyu Lyu, Yongmei Liang, Meng Jiao, Mei Jin
Characterization of brain development with neuroimaging in a female mouse model of chemotherapy treatment of acute lymphoblastic leukemia
Kellen Gandy, Timothy R. Koscik, Tyler Alexander, Jeffrey D. Steinberg, Kevin R. Krull, Ellen van der Plas
The application of machine learning based on computed tomography images in the identification of renal tumors in children
Honghao Song, Xiaoqing Wang, Hongwei Wang, Feng Guo, Rongde Wu, Wei Liu
Ulnar osteotomy between the proximal 1/3 and 1/5 provides a stable radiocapitellar joint in chronic Monteggia fracture
Dong Fu, Furong He, Dahui Wang
Polymorphic markers of several immune regulatory genes modulate the susceptibility for eczema and related phenotypes in children
Charmaine Jeng Sum Kung, Kam Lun Hon, Man Fung Tang, Nam Sze Cheng, Gigi Wing Gi Ng, Christy Wing Man Leung, Ting Fan Leung
Comparison of diagnostic criteria for sepsis-associated acute kidney injury in the pediatric intensive care unit: a retrospective cohort study
Jingmin Sun, Jing Li, Hui Gao, Fang Deng

Case Report: iMDT Corner

Treatment of metastatic TFE3 microphthalmia transcription factor translocation renal cell carcinoma: a case report
Yunlong Zhang, Changchun Li, Xiaobin Deng, Fumihiko Urabe, Mauricio Burotto, Sebastiano Buti, Giulia Claire Giudice, Zhenzhen Zhao, Chao Yang, Jian Sun, Yifei Du, Shan Wang