Vol 13, No 5 (May 31, 2024): Translational Pediatrics

Original Article

CABP4 mutation in mice shows alteration in protein expression level and neuron discharge frequency
Gang-An Shi, Ming-Juan Liang, Qin-Fei Miao, Xue-Ping Li, Wei-Feng Qiu, Tian-Qian Zeng, Qiong-Xiang Zhai, Zhi-Hong Chen
Distinguishing diffuse large B-cell lymphoma from Hodgkin’s lymphoma in children using an enhanced computed tomography radiomics approach
Jiajun Si, Haoru Wang, Mingye Xie, Yanlin Yang, Fang Wang, Xin Chen, Ling He
Microcirculation, endothelium and glycocalyx changes associated with the use of milrinone in children with septic shock
Mauricio Sarta-Mantilla, Jaime Fernández-Sarmiento, Lorena Acevedo, Hernando Mulett, Andres Nieto, Natalia Lucena, Jeisson Lancheros, Catalina Duque
Comparative analysis of laparoscopic and open ureteroureterostomy for the treatment of pediatric duplicated kidneys: a clinical efficacy and safety study
Chengpin Tao, Changkun Mao, Yongsheng Cao
Untargeted lipidomics of bronchopulmonary dysplasia induced by hyperoxia exposure in rats
Yubai Li, Qian Su, Xudong Yan, Jie Qi, Huiying Tu, Jinjie Huang, Zhangbin Yu, Boshi Yu
Effectiveness of the six-step approach guided online training program to improve knowledge of Mycoplasma pneumoniae pneumonia among pediatricians: a pretest-posttest study
Jiayu Wang, Qing Wang, Yi Wang, Yonghao Gui, Quan Lu, Yong Yin, Jianhua Zhang, Libo Wang, Xiaoyan Dong, Yingwen Wang, Yingzi Ye, Hong Xu, Danping Gu, Wen He, Guodong Ding, Xiaobo Zhang
Advancing necrotizing enterocolitis prediction through iterative monitoring
Ziwei Dong, Xiaoli Yin, Doudou Xu, Jiaying Zhao, Yang Wang