Vol 1, No 2 (October 08, 2012): Translational Pediatrics

Original Articles

A survey of neonatal births in the maternal departments in urban China 2005
Juan Li, Qinghong Wang, Kelun Wei, Yujia Yang, Lizhong Du, Yujia Yao
MRI-DWI improves the early diagnosis of brain abscess induced by Candida albicans in preterm infants
Jian Mao, Juan Li, Dan Chen, Jing Zhang, Ya-Nan Du, Ying-Jie Wang, Xin Li, Rui Wang, Li-Ying Chen, Xiao-Ming Wang
Cloning and sequence analysis of SLC25A13 transcripts in human amniocytes
Zhan-Hui Zhang, Xin-Jing Zhao, Yuan-Zong Song, Xiao-Mei Tang, Qing-Bing Zha
Site-directed mutagenesis of neonatal convulsions associated KCNQ2 gene and its protein expression
Xi-Hui Zhou, Zhi-Yan Hui, Rui-Ming Shi, Hong-Xia Song, Wei Zhang, Li Liu