Vol 12, No 3 (March 31, 2023): Translational Pediatrics

Original Article

Direct costs of community-acquired pneumonia for hospitalized children in Shanghai, China from 2018 to 2020: a cross-sectional analysis
Yingzi Ye, Ling Su, Yonghao Gui, Quan Lu, Jianguo Hong, Daoyang Wang, Danping Gu, Collin Yong, Ying Gu, Guoying Huang, Hong Xu, Libo Wang, Ying Wang, Hui Yu, Rui Feng, Xiaobo Zhang
C3dg and MAC complement depositions in the renal histopathology of patients with lupus nephropathy
Yu Shi, Yuanyan Jiang, Haimei Liu, Guoming Li, Wen Yao, Tao Zhang, Yifan Li, Wanzhen Guan, Li Sun, Hong Xu
Distal foundation augmentation enhances the “Bridge” role of single traditional growing rods in the treatment of severe early-onset scoliosis: a retrospective comparative cohort study
Yong Hai, Honghao Yang, Nan Kang, Jincai Yang, Qingjun Su, Li Guan, Yuzeng Liu, Xianglong Meng, Yunsheng Wang
Early metabolic derangements and unfavorable outcomes in pediatric traumatic brain injury: a retrospective multi-center cohort study
Sarah Yao, Shu-Ling Chong, John Carson Allen, Hongxing Dang, Meixiu Ming, Lawrence C. N. Chan, Chin Seng Gan, Jian Ji, Lijia Fan, Hiroshi Kurosawa, Jan Hau Lee; the Pediatric Acute & Critical Care Medicine Asian Network (PACCMAN)
Double filtration plasmapheresis for children with different types of critical kidney diseases: a single-center retrospective cohort study
Yu Zhang, Qing Xie, Yaxian Chen, Juanjuan Yang, Shi Huang, Linxia Deng, Jianhua Zhou
Analysis of the efficacy of Dabuyin pill combined with gonadotropin-releasing hormone analogue in the treatment of central precocious puberty girls based on network pharmacology
Xiaohong Chen, Min Zheng, Xiaoling Fei, Xiaohui Ma
Analysis of risk factors for postoperative bleeding and polyp recurrence in adolescents with gastric polyps treated with endoscopic mucosal resection: a retrospective cohort study
Hong Chen, Yanmin Wu, Yaping Ma, Ruixue Li
Repair of proximal hypospadias with single-stage (Duckett’s method) or Bracka two-stage: a retrospective comparative cohort study
Yong Wu, Yong Guan, Xin Wang, Cong Wang, Xiong Ma, Heyang Guan
The predictive values of soluble B7-DC in children with refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia
Wen-Hua Zhang, Min-Ping Zhou, Yu-Yun Zou, Jia-Wei Chen, Ting Wang, Li Huang, Yong-Dong Yan, Wei Ji, Can-Hong Zhu, Zheng-Rong Chen
Characteristics of unintentional childhood injury during COVID-19: a single-center comparative study
Qingti Tan, Tao Wang, Nuo Xu, Guoying Zhang, Xiaoli Luo
Comparing the impact of comprehensive care with conventional care in children with congenital heart disease: a systematic review and meta-analysis
Shijian Wang, Limei He, Shengnan Liu, Xiangyun Zhang
Relationship between obesity related indicators and non-alcoholic fatty liver disease in children: a systematic review and meta-analysis
Ying He, Liubin Cao, Chengpei Zhou, Rupei Zhang, Mingwei Zeng, Xiaoqing Peng, Xiaolei Sun, Jun Yan
Tumor dormancy is closely related to prognosis prediction and tumor immunity in neuroblastoma
Xiangdong Tian, Fuliang Cao, Xin Li, Yuchao He, Yuren Xia, Lu Chen, Qiang Zhao
Analysis of mental health status before and after psychological intervention in response to public health emergencies by medical students: a prospective single-arm clinical trial
Xinyi Dai, Dejun Yu